Eco słownik

AKUMULATOR (bateria wtórna) – rodzaj ogniwa wtórnego, które dzięki mechanizmowi ładowania odzyskuje pierwotne właściwości.

ANODA – w ogniwie galwanicznym jest elektrodą ujemną, na której zachodzi proces utleniania, czyli oddawania elektronów.

BATERIA ALKALICZNA (ogniwo alkaliczne) – rodzaj ogniwa nieodnawialnego, jednakże o nieco szerszym zastosowaniu z uwagi na trwałość i moc.

BATERIA PIERWOTNA – rodzaj ogniwa nieodnawialnego (bez możliwości ładowania).

ELEKTRODA – w baterii i akumulatorach przenośnych stanowi rodzaj półogniwa stykającego się bezpośrednio z elektrolitem, przez który następuje przepływ elektronów. W wyniku procesów elektrochemicznych elektroda uzyskuje określony potencjał elektryczny (np. ujemny – anoda lub dodatni – katoda).

ELEKTROLIT – w ogniwie galwanicznym to substancja, która w roztworze wodnym przewodzi prąd elektryczny, np. kwasy, zasady.

ELEKTRON – cząstka elementarna o ujemnym ładunku elektrycznym. Stanowi jeden z elementów atomu.

GALWANIZACJA – elektrolityczna metoda wytwarzania powłok na różnego rodzaju metalach.
Galwanizacja jest procesem wykorzystującym zjawiska elektrochemiczne, towarzyszące przepływowi prądu między elektrodami umieszczonymi w elektrolicie.

JON – atom lub zespół atomów obdarzony ładunkiem elektrycznym. Jony są nośnikami ładunku elektrycznego w elektrolicie.

KATODA – w ogniwie galwanicznym jest elektrodą dodatnią, na której zachodzi proces redukcji, czyli pobierania elektronów.

METALE CIĘŻKIE – pierwiastki chemiczne charakteryzujące się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi.

OGNIWO GALWANICZNE – układ złożony z dwóch elektrod – dodatniej (KATODY) i ujemnej (ANODY).

ODPADY NIEBEZPIECZNE – odpady, które ze względu na toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność lub inne cechy stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.

ODZYSK ODPADÓW – działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części. Działania te mogą też prowadzić do odzyskania
z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.

POZIOM ZBIÓRKI – wyrażony w procentach, stosunek masy zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, zebranych w danym roku kalendarzowym, do średniej masy baterii przenośnych
i akumulatorów przenośnych, wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch latach poprzednich; (USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach).

RECYKLING – rodzaj odzysku, polegający na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych
w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym przeznaczeniu, także recykling organiczny, ale z wyjątkiem odzyskania energii.

SELEKTYWNA ZBIÓRKA – zbiórka i gromadzenie odpadów w oddzielnych i specjalnie przeznaczonych
do tego pojemnikach.

SKŁADOWANIE ODPADÓW – polega na ich deponowaniu na wysypiskach (składowiskach).
Składowanie odpadów oraz ich magazynowanie nie są pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska i należy dążyć do ograniczenia ilości odpadów trafiających na wysypiska.

SORTOWANIE ODPADÓW – stanowi jeden z etapów odzysku/recyklingu, polegający na rozdzieleniu odpadów, wg materiałów, z których zostały wykonane.

SPALANIE ODPADÓW – termiczne przekształcanie odpadów, w celu zmniejszenia ilości odpadów
na składowiskach, ich unieszkodliwienia, czy też wytworzenia energii cieplnej.

WOLT – jednostka napięcia elektrycznego, oznaczana skrótem V.

WOLTOMIERZ – przyrząd pomiarowy służący do mierzenia napięcia elektrycznego.