Regulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!

Regulamin obowiązuje od 5 września 2022 roku

 

WPROWADZENIE - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym dla Szkół – „Zbieraj Baterie i Telefony!” – zwanym dalej „Programem”.
 2. Organizatorami Programu są Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., obie z siedzibą w Krakowie (30-142), przy ul. Odlewnicza 68, zwane dalej „Organizatorami”.
 3. Partnerem Głównym Programu jest spółka Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie (30-142),  przy ul. Odlewnicza 68, zwana dalej „Zbierającym”. Partnerami Lokalnymi Programu są tylko podmioty współpracujące z Organizatorami lub/i Zbierającym w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych, zwane dalej „Partnerami Lokalnymi”. Placówki oświatowe biorące udział w konkursie zostaną poinformowane przez Zbierającego o ewentualnej współpracy z Partnerami Lokalnymi.
 4. Celem Programu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz zużytych telefonów komórkowych.
 5. Do Programu mogą zgłosić się placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym publiczne oraz prywatne szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolne, szkoły średnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze zwane dalej „Placówkami”.
 6. Program skierowany jest do: a. dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek,
  b. nauczycieli i innych pracowników Placówek oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek,
  - zwanych dalej „Uczestnikami”.
 7. Program ma charakter wieloletni. Podzielony jest na cykliczne etapy zwane „Edycjami”. Edycja rozpoczyna się początku września i trwa do połowy maja.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Uczestnicy będą informowani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie zbierajbaterieitelefony.pl lub/i drogą e-mailową na adres podany w procesie rejestracji.

ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

§ 2

 1. Aby przystąpić do Programu, Placówka zobligowana jest do przesłania na adres Organizatorów podpisanej Deklaracji Uczestnictwa w Programie. Wzór Deklaracji dostępny jest na stronie internetowej zbierajbaterieitelefony.pl.
 2. Placówka zobowiązana jest wypełnić Deklarację, o której mowa w §2 ust. 1, w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Deklaracje niespełniające wymogów opisanych w niniejszym punkcie wykluczają możliwość uczestnictwa w Programie. Placówka zobligowana jest do informowania Organizatorów o jakichkolwiek zmianach danych zawartych w Deklaracji.
 3. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 666) oraz art. 45 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.992 tj.) Placówka zobligowana jest do zawarcia ze Zbierającym, w formie pisemnej, umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów oraz przyjmowania zużytych telefonów komórkowych, zwaną dalej „Umową”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu z wyłączeniem:
  a. Placówek, mających swoją siedzibę na terenie gmin, mających podpisaną umowę
  o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów
  oraz przyjmowania zużytych telefonów komórkowych ze Zbierającym.
  b. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte baterie i akumulatory oraz telefony komórkowe, na podstawie odrębnej umowy z Placówką,
  c. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte baterie, akumulatory oraz telefony komórkowe na podstawie odrębnej umowy z gminą o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych baterii i akumulatorów oraz przyjmowania zużytych telefonów komórkowych.
 4. Placówki, które zawarły ze Zbierającym umowy o świadczenie usług wyłącznie w zakresie odbiorów zużytych baterii i akumulatorów, a które zamierzają prowadzić zbiórkę zużytych telefonów komórkowych, zobligowane są do zawarcia aneksu rozszerzającego umowę o usługi w zakresie przyjmowania zużytych telefonów komórkowych. Organizatorzy informują, że Placówka prowadząca zbiórkę odpadów jako podmiot nieprowadzący działalności w zakresie gospodarowania odpadami, zobowiązany jest posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.
 5. Przystąpienie do Programu jest bezpłatne, dobrowolne i w każdej chwili w czasie jego trwania dopuszcza się możliwość odstąpienia od udziału w Programie.
 6. W celu odstąpienia od udziału w Programie, Placówka zobligowana jest do przesłania wypowiedzenia uczestnictwa opatrzonego podpisem dyrektora Placówki lub jego zastępcy na adres Organizatorów.
 7. Przystąpienie Placówki do Programu, jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie, gromadzenie systematyzowanie przez Organizatorów danych Placówki w celach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Programu. Zgoda obejmuje w szczególności zezwolenie na publikację nazwy, adresu oraz numeru Placówki na stronie internetowej Organizatorów i w jego materiałach promocyjnych.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

§ 3

 1. W ciągu 21 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia na adres Organizatorów prawidłowo wypełnionej Deklaracji, wraz z podpisaną umową, Placówka otrzyma materiały edukacyjne opisane w §3 ust. 2, mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych i ułatwienie edukacji ekologicznej Uczestników Programu.
 2. W skład materiałów edukacyjnych, wchodzą:
  a. pojemnik do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów o wymiarach szacunkowych 26 x 15 cm oraz średnicy wrzutu wynoszącej 7 cm , zwany dalej „Pojemnikiem”,
  b. plakaty edukacyjne, zachęcające do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych, zwane dalej „Plakatami edukacyjnymi”,
  c. folder informacyjny pt. „Bateryjne ABC”, zawierający najważniejsze informacje na temat baterii i akumulatorów przenośnych oraz ich wpływie na środowisko naturalne wskutek niewłaściwego pozbywania się po okresie eksploatacji, zwany dalej Folderem „Bateryjne ABC”,
  d. folder informacyjny pt. „Telefony komórkowe”, zawierający najważniejsze informacje na temat telefonów komórkowych oraz ich wpływie na środowisko naturalne wskutek niewłaściwego pozbywania się po okresie eksploatacji, zwany dalej Folderem „Telefony komórkowe”,
  e. informator o nagrodach,
  f. inne materiały edukacyjne.
 3. Organizatorzy zalecają wykorzystanie materiałów, o których mowa w §3 ust. 2 w następujący sposób:
  a. Foldery „Bateryjne ABC” i „Telefony komórkowe” – przeznaczone są dla nauczycieli i pedagogów. Foldery zostały przygotowane w celu dostarczenia informacji na temat baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych. Zawierają informacje na temat właściwego postępowania z odpadami powstającymi po okresie ich eksploatacji. Treści zawarte w materiale edukacyjnym skierowane są do wszystkich użytkowników baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych, a w szczególności do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów prawnych,
  b. Inne materiały edukacyjne – zawierają scenariusze lekcji przeznaczone dla nauczycieli, prowadzących zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą o tematyce ekologicznej oraz zawierają wskazówki i rekomendację prawidłowego wykorzystania
  c. Informator o nagrodach – przeznaczony jest dla nauczycieli i dyrekcji Placówek. Informator został przygotowany w celu dostarczenia informacji o Programie oraz nagrodach przysługujących w przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia Placówki w danej Edycji Programu,
  d. Pojemnik – przeznaczony jest do zbiórki zużytych baterii i akumulatorów na terenie Placówki biorącej udział w Programie,
  e. Plakaty edukacyjne – dostarczane są Placówce biorącej udział w Programie w celu oznakowania miejsca zbiórki zużytych baterii i telefonów komórkowych oraz edukacji ekologicznej na temat właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 4. Materiały opisane w §3 ust. 2 udostępniane są bezpłatnie.

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW ORAZ ZUŻYTYCH TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

§ 4

 1. Uczestnicy Programu przez cały rok szkolny, tj. od września do maja, zbierają do Pojemnika zużyte baterie i akumulatory. W trakcie roku szkolnego, Placówki organizują również akcje zbiórki zużytych telefonów komórkowych, w ustalonych przez siebie terminach.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu wymienione poniżej pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
  a) baterie i akumulatory przenośne w rozumieniu art. 6 pkt 3 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 666) tj. akumulatory i baterie, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego w szczególności:
  - baterie jednoogniowe typu AA i AAA,
  - baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa domowego,
  - baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwykłych celów,
  - inne baterie i akumulatory, niewymienione wyżej, które mogą być bez trudności przenoszone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami przemysłowymi;
  b) telefony komórkowe – telefony działające w oparciu o telefonię komórkową.
 3. Rozmiar zużytych baterii i akumulatorów nie może być większy niż 7 cm, czyli tyle ile wynosi średnica wrzutu pojemnika dostarczonego przez Organizatorów.
 4. Zbierający odbiera z Placówek zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte telefony komórkowe w terminie 21 dni od daty przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej zbierajbaterieitelefony.pl. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest zebranie:
  - w przypadku odbioru baterii – minimum logistyczne jednej przesyłki to:
  - 25 kg baterii poza Miesiącem Finałowym,
  - 10 kg baterii w Miesiącu Finałowym
  - w przypadku odbioru telefonów komórkowych – minimum logistyczne jednej przesyłki to:
  - 5 kg telefonów poza Miesiącem Finałowym,
  - 1 kg telefonów w Miesiącu Finałowym oraz w termin konkursu 01.12.2022 do 31.12.2022
 5. Placówki opisane w §2 ust. 3b i 3c podlegają postanowieniom umów odbioru zużytych baterii i akumulatorów oraz przyjmowania zużytych telefonów komórkowych zawartych z Partnerami Lokalnymi, obowiązane są jednak powiadomić Organizatorów o ilości przekazanych baterii i akumulatorów przy użyciu potwierdzenia odbioru zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych przekazanych im przez Partnerów Lokalnych, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Potwierdzenie odbioru należy przesłać Organizatorom za pomocą poczty elektronicznej pod adres baterie@biosystem.pl lub za pośrednictwem faksu pod numer 12 376 89 26.
 6. Zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte telefony komórkowe należy zważyć i przygotować do odbioru w opakowaniach zbiorczych, osobnych dla zużytych telefonów komórkowych i osobnych dla zużytych baterii i akumulatorów, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Informacje o placówce, w szczególności: nazwa i numer Placówki, adres wraz z kodem pocztowym powinny znajdować się wewnątrz opakowania. Placówki zobowiązują się do oznaczenia paczek zawierających zużyte telefony komórkowe przez naklejenie lub narysowanie litery „T” na opakowaniu. W przypadku braku oznaczenia telefonów komórkowych we wskazany sposób, zostaną one zaliczone na potrzeby klasyfikacji konkursowej jako zużyte baterie i akumulatory.

MIESIĄC FINAŁOWY ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW
ORAZ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

§ 5

 1. Pod koniec każdej Edycji, Organizatorzy przewidują przeprowadzenie miesiąca finałowego zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych – zwanego dalej „Miesiącem Finałowym”. Miesiącem finałowym danej edycji jest okres od 10 kwietnia do 20 maja.
 2. Ocenie i klasyfikacji podlega waga zebranych i przekazanych Organizatorom baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych w danej Edycji.
 3. Komisyjne ważenie zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych zebranych przez Placówkę przeprowadza Zbierający lub Partnerzy Lokalni w swoich siedzibach.
 4. Po zakończeniu Miesiąca Finałowego wszystkie Placówki zostaną poinformowane o zweryfikowanej wagowej ilości zebranych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 20 czerwca.
 5. Na podstawie komisyjnie zweryfikowanych wyników ważenia baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych, wyłonieni zostaną Laureaci danej Edycji oraz Placówki uprawnione do wyróżnień i nagród specjalnych. Do masy zebranych telefonów komórkowych zalicza się zebrane w ramach konkursu „Planeta ma znaczenie”.
 6. Weryfikacji wagowej podlegają baterie i akumulatory oraz telefony komórkowe przekazane Organizatorom po dniu przesłania na adres Organizatorów prawidłowo wypełnionej i podpisanej Deklaracji opisanej w §2 ust. 1.
 7. Nad przebiegiem Programu zbiórki zużytych baterii i akumulatorów oraz telefonów komórkowych czuwa Komisja Programu powołana przez Organizatorów.

NAGRODY W KATEGORII “BATERIE I AKUMULATORY”

§ 6

 1. Każda Edycja Programu zakończona jest podsumowaniem zbiórki w kategorii: „zużyte baterie i akumulatory” dokonanej przez Placówki. Celem konkursu jest zebranie jak największej masy zużytych baterii i akumulatorów. Przewiduje się przyznanie nagród głównych I, II i III miejsca oraz wyróżnień specjalnych w 2 kategoriach konkursowych z podziałem na 3 grupy konkursowe wśród Szkół oraz 2 grupy konkursowe wśród Przedszkoli.
 2. W klasyfikacji końcowej liczą się tylko baterie przekazane przez Placówki Organizatorom lub Partnerom Lokalnym wyznaczonym przez Organizatorów.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w klasyfikacji konkursowej danej edycji jest zebranie, zgłoszenie do odbioru, przekazanie baterii lub akumulatorów i przesłanie na adres Organizatorów, faksem 12 376 89 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej baterie@biosystem.pl, najpóźniej do 28 lutego danej edycji programu, pisemnego potwierdzenia, opatrzonego podpisem dyrektora Placówki lub jego zastępcy, liczby uczniów uczęszczających do danej Placówki według stanu na początek roku szkolnego oraz wyboru grupy konkursowej. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Programu. Placówki przystępujące do Programu po raz pierwszy tzn. takie dla których dana edycja konkursu jest pierwszą w jakiej biorą udział i które wskazały w deklaracji, o której mowa w § 2 ust. 1 grupę konkursową i liczbę uczniów są zwolnione z tego obowiązku. Wybór grupy konkursowej jest bezpośrednio związany z typem placówki oświatowej według podziału:  
  - Przedszkola,
  - Szkoły tj. szkoły podstawowe, zespoły szkolne, licea, ośrodki szkolno-wychowawcze, itp.
 4. Na podstawie zadeklarowanej ilości uczniów Placówki zostaną przyporządkowane do jednej z Kategorii konkursowych:
  I Kategoria - zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród Przedszkoli, gdzie kryterium klasyfikacji do poszczególnych grup konkursowych wynosi odpowiednio:
  A - Małe Przedszkola - 99 i mniej przedszkolaków,
  B - Duże Przedszkola - 100 i więcej przedszkolaków.

  II Kategoria zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród Szkół, gdzie kryterium klasyfikacji do poszczególnych grup konkursowych wynosi odpowiednio:
  C - Małe Szkoły - 99 i mniej uczniów,
  D - Średnie Szkoły – od 100 do 299 uczniów,
  E - Duże Szkoły - 300 i więcej uczniów.
 5. Zwycięskie Placówki zwane dalej „Laureatami” zostaną powiadomione o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną, w terminie do 20 czerwca. Lista Laureatów opublikowana zostanie na stronie zbierajbaterieitelefony.pl.
 6. Placówki, które zajmą miejsca od 1-30 (I kategoria) oraz miejsca od 1-30 (II kategoria)  otrzymają bony prezentowe (do zrealizowania w wybranym przez Organizatorów sklepie internetowym) o następujących wartościach:
  I KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród Przedszkoli.
  Grupy konkursowe : A - Małe Przedszkola, B - Duże Przedszkola
  1 miejsce: 2 000 zł,
  2 miejsce: 1500 zł,
  3 miejsce: 1 200 zł,

  Wyróżnienia Specjalne:
  od 4 do 10 miejsca: 350 zł
  od 11 do 20 miejsca: 250 zł
  od 21 do 30 miejsca: 200 zł

  II KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych baterii i akumulatorów wśród Szkół.

  Grupa Konkursowa : C - Małe Szkoły, D - Średnie Szkoły, E - Duże Szkoły
  1 miejsce: 2 000 zł,
  2 miejsce: 1500 zł,
  3 miejsce: 1200 zł,
  Wyróżnienia Specjalne:
  od 4 do 10 miejsca: 350 zł,
  od 11 do 20 miejsca: 250 zł,
  od 21 do 50 miejsca: 200 zł.
 7. Bony można wymienić w sklepie internetowym na dowolnie wybrany sprzęt komputerowy lub RTV, książki lub materiały edukacyjne. Nagrody można wybrać wyłącznie w sklepie internetowym wskazanym przez Organizatorów zgodnie z regulaminem sklepu.
 8. Laureaci nagród głównych oraz wyróżnień specjalnych zobligowani są do wyboru nagród w czasie ważności bonu. Po wyznaczonym terminie przyznane bony tracą ważność i uniemożliwiają odbiór nagród w przyszłości. Celem realizacji bonów laureaci zobowiązani będą zaakceptować regulamin sklepu internetowego.
 9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 10. Placówka zaliczy łączną wartość nagrody do swojego przychodu i sama odprowadzi od niej podatek dochodowy według obowiązujących ją przepisów.
 11. Laureaci nagród samodzielnie ponoszą koszty odbioru lub dostarczenia nagród zamówionych w sklepie internetowym.

NAGRODY W KATEGORII “TELEFONY KOMÓRKOWE”

§ 7

 1. Każda Edycja Programu zakończona jest podsumowaniem zbiórki w kategorii: „zużyte telefony komórkowe” dokonanej przez Placówki. Celem konkursu jest zebranie jak największej masy zużytych telefonów komórkowych. Przewiduje się przyznanie nagród za każde oddane 5 kg telefonów komórkowych w wysokości 50 zł.
 2. W klasyfikacji końcowej liczą się tylko telefony komórkowe przekazane przez Placówki Organizatorom lub Partnerom Lokalnym wyznaczonym przez Organizatorów.
 3. Placówki które przekazały 5kg telefonów komórkowych lub wielokrotność tej liczby, zwane dalej „Laureatami” zostaną powiadomione o nagrodzie drogą e-mailową lub telefoniczną, w terminie do 20 czerwca. Lista Laureatów opublikowana zostanie na stronie zbierajbaterieitelefony.pl.
 4. Laureaci, otrzymają bony prezentowe (do zrealizowania w wybranym przez Organizatorów sklepie internetowym). Bony można wymienić w sklepie internetowym na dowolnie wybrany sprzęt komputerowy lub RTV oraz na książki lub materiały edukacyjne. Nagrody można wybrać wyłącznie w sklepie internetowym wskazanym przez Organizatorów zgodnie z regulaminem sklepu.
 5. Po wyznaczonym terminie przyznane bony tracą ważność i uniemożliwiają odbiór nagród
  w przyszłości. Celem realizacji bonów laureaci zobowiązani będą zaakceptować regulamin sklepu internetowego.
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Placówka zaliczy łączną wartość nagrody do swojego przychodu i sama odprowadzi od niej podatek dochodowy według obowiązujących ją przepisów.
 8. Laureaci nagród samodzielnie ponoszą koszty odbioru lub dostarczenia nagród zamówionych w sklepie internetowym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

 1. Zgoda na udział w Programie oznacza akceptację warunków Programu, którego ostateczna interpretacja należy do Komisji Programu wskazanej w §5 ust. 9.
 2. Ewentualne uwagi i pytania należy kierować do Koordynatora Programu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: baterie@biosystem.pl lub na adres Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, jednakże nie wcześniej niż z końcem rozpoczętej Edycji.
 4. Placówka, która nie dokona zgłoszenia, o którym mowa w §4 ust. 4 w danej Edycji, może zostać usunięta przez Organizatorów z Programu.
 5. Informacje o Programie dostępne są na stronie zbierajbaterieitelefony.pl. lub bezpośrednio u Koordynatora Programu (tel. 12 296 68 58, email:baterie@biosystem.pl).

 

Regulamin Konkursu „Planeta ma znaczenie: Zbieraj telefony” (zwany dalej „Regulaminem”)
    
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.,  z siedzibą w Krakowie (30-142), przy ul. Odlewniczej 68, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391193, NIP 526-10-40-567, Kapitał zakładowy 711 210 000 złotych , zwana dalej „T-Mobile Polska” lub  „Fundatorem Nagród”.
 3. Partnerem Głównym Konkursu jest spółka Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie (30-142), przy ul. Odlewniczej 68, zwana dalej „Zbierającym”.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin, udostępniony drogą mailową wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

II. CEL KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez zachęcanie do zbierania zużytych telefonów komórkowych.

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Do Konkursu mogą zgłosić się placówki oświatowe, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym publiczne oraz prywatne szkoły podstawowe, przedszkola, zespoły szkolne, szkoły średnie oraz ośrodki szkolno-wychowawcze zwane dalej „Placówkami”.
 2. Konkurs skierowany jest do Placówek, o których mowa powyżej – zwanych dalej „Uczestnikami”, które na terenie własnych Placówek wśród:
 • dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek,
 • nauczycieli i innych pracowników Placówek oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek będą prowadziły edukację ekologiczną poprzez zachęcanie do zbierania zużytych telefonów komórkowych.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 5 września 2022 do 31 grudnia 2022r.
 2. Aby przystąpić do Konkursu, Placówka zobligowana jest do przesłania na adres Organizatora Deklaracji Uczestnictwa w Konkursie podpisanej przez osoby uprawnione do działania w imieniu Placówki. Wzór Deklaracji dostępny jest na stronie internetowej zbierajbaterieitelefony.pl.
 3. Placówka zobowiązana jest wypełnić Deklarację, o której mowa w punkcie 2 niniejszego rozdziału, w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Deklaracje niespełniające wymogów opisanych w niniejszym punkcie wykluczają możliwość uczestnictwa w Konkursie. Placówka zobligowana jest do informowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach danych zawartych w Deklaracji.
 4. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 Nr 79, poz. 666) oraz art. 45 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018.992 tj.) Placówka zobligowana jest do zawarcia ze Zbierającym w formie pisemnej, umowy o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych  telefonów komórkowych, zwaną dalej „Umową”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu z wyłączeniem:
  a. Placówek, mających swoją siedzibę na terenie gmin, mających podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie odbioru zużytych telefonów komórkowych ze Zbierającym.
  b. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte telefony komórkowe, na podstawie odrębnej umowy z Placówką,
  c. Placówek, od których Partnerzy Lokalni odbierają zużyte telefony komórkowe na podstawie odrębnej umowy z gminą o świadczenie usług w zakresie odbioru a zużytych telefonów komórkowych.
 5. Placówki, które zawarły ze Zbierającym umowy o świadczenie usług wyłącznie w zakresie odbiorów zużytych baterii i akumulatorów, a które zamierzają prowadzić zbiórkę zużytych telefonów komórkowych, zobligowane są do zawarcia aneksu rozszerzającego umowę o usługi w zakresie przyjmowania zużytych telefonów komórkowych. Organizatorzy informują, że Placówka prowadząca zbiórkę odpadów jako podmiot nieprowadzący działalności w zakresie gospodarowania odpadami, zobowiązany jest posiadać umowę zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest bezpłatne, dobrowolne i w każdej chwili w czasie jego trwania dopuszcza się możliwość odstąpienia od udziału w Konkursie.
 7. W celu odstąpienia od udziału w Konkursie, Placówka zobligowana jest do przesłania wypowiedzenia uczestnictwa opatrzonego podpisem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Placówki.
 8. Przystąpienie Placówki do Konkursu, jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień, a także oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych Placówki w celach realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celach marketingowych i promocyjnych Konkursu. Zgoda obejmuje w szczególności zezwolenie na publikację nazwy, adresu oraz numeru Placówki na stronie internetowej Organizatorów i w jego materiałach promocyjnych.
 9. W ciągu 21 dni od daty zgłoszenia i dostarczenia na adres Organizatorów prawidłowo wypełnionej Deklaracji, wraz z podpisaną umową, Placówka otrzyma materiały edukacyjne, mające na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie zużytych telefonów komórkowych i ułatwienie edukacji ekologicznej Uczestników Konkursu.
 10. Uczestnicy Konkursu zbierają zużyte telefony komórkowe od 5 września do 31 grudnia 2022r.
 11. Na potrzeby niniejszego regulaminu wymienione poniżej pojęcia otrzymują następujące znaczenie: telefony komórkowe – telefony działające w oparciu o telefonię komórkową.
 12. Zbierający odbiera z Placówek zużyte telefony komórkowe w terminie 21 dni od daty przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej zbierajbaterieitelefony.pl. Warunkiem dokonania zgłoszenia jest zebranie:
  • w przypadku odbioru telefonów komórkowych – minimum logistyczne jednej przesyłki to:
  - 5 kg telefonów w okresie od 5 września do listopada 2022 r.
  - 1 kg telefonów w okresie 1-31 grudnia 2022r.
 13. Placówki biorące udział w Konkursie podlegają postanowieniom umów odbioru przyjmowania zużytych telefonów komórkowych zawartych z Partnerami Lokalnymi, obowiązane są jednak powiadomić Organizatora o ilości przekazanych zużytych telefonów komórkowych przy użyciu potwierdzenia odbioru zużytych telefonów komórkowych przekazanych im przez Partnerów Lokalnych, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Potwierdzenie odbioru należy przesłać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej pod adres baterie@biosystem.pl lub za pośrednictwem faksu pod numer 12 376 89 26.
 14. Zużyte telefony komórkowe należy zważyć i przygotować do odbioru w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Informacje o placówce, w szczególności: nazwa i numer Placówki, adres wraz z kodem pocztowym powinny znajdować się wewnątrz opakowania. Placówki zobowiązują się do oznaczenia paczek zawierających zużyte telefony komórkowe przez naklejenie lub narysowanie litery „T” na opakowaniu.
 15. Organizatorzy przewidują przeprowadzenie rozliczenia, podsumowania oraz ogłoszenia wyników Konkursu- – zwanego dalej „Finałem Konkursu”. Finałem Konkursu -jest okres od 1 stycznia 2023 do 28 lutego 2023 roku.
 16. Ocenie i klasyfikacji podlega waga zebranych i przekazanych Organizatorom zużytych telefonów komórkowych w danej edycji.
 17. Komisyjne ważenie zużytych telefonów komórkowych zebranych przez Placówkę przeprowadza Zbierający lub Partnerzy Lokalni w swoich siedzibach.
 18. W trakcie Finału Konkursu wszystkie Placówki zostaną poinformowane o zweryfikowanej wagowej ilości zebranych zużytych telefonów komórkowych za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej do 28 lutego 2023 roku.
 19. Na podstawie komisyjnie zweryfikowanych wyników ważenia zużytych telefonów komórkowych, wyłonione zostaną Placówki uprawnione do otrzymania nagród wskazanych w rozdziale V.
 20. Weryfikacji wagowej podlegają zużyte telefony komórkowe przekazane Organizatorom po dniu przesłania na adres Organizatorów prawidłowo wypełnionej i podpisanej Deklaracji opisanej w rozdziale IV pkt.2
 21. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

V. NAGRODY

 1. Każda edycja Konkursu zakończona jest podsumowaniem zbiórki w kategorii: „zużyte telefony komórkowe” dokonanej przez Placówki. Celem konkursu jest zebranie jak największej masy zużytych telefonów wyrażonej w kilogramach. Przewiduje się przyznanie nagród głównych I, II i III miejsca w kategorii Szkół (z podziałem na małe, średnie i duże) oraz wyróżnień w kategorii Przedszkoli (małe i duże).
 2. W klasyfikacji końcowej liczą się tylko telefony przekazane przez Placówki Organizatorowi lub Partnerom Lokalnym wyznaczonym przez Organizatora.
 3. Na podstawie zadeklarowanej ilości uczniów Placówki zostaną przyporządkowane do jednej z Kategorii konkursowych: I Kategoria - zebranie największej masy zużytych telefonów wyrażonej w kilogramach wśród Przedszkoli, gdzie kryterium klasyfikacji do poszczególnych grup konkursowych wynosi odpowiednio:
  A - Małe Przedszkola - 99 i mniej przedszkolaków w danej placówce
  B - Duże Przedszkola - 100 i więcej przedszkolaków w danej placówce

  II Kategoria zebranie największej masy zużytych telefonów wśród Szkół, gdzie kryterium klasyfikacji do poszczególnych grup konkursowych wynosi odpowiednio :
  C - Małe Szkoły - 99 i mniej uczniów w szkole
  D - Średnie Szkoły – od 100 do 299 uczniów w szkole
  E - Duże Szkoły - 300 i więcej uczniów w szkole
 4. Zwycięskie Placówki zwane dalej „Laureatami” zostaną powiadomione o wygranej drogą e-mailową na adres wskazany w deklaracji zgłoszeniowej, w terminie do 28 lutego 2023 r. Lista Laureatów opublikowana zostanie na stronie zbierajbaterieitelefony.pl.
 5. Placówki, które zajmą miejsca od 1-3 (I kategoria) oraz miejsca od 1-3 (II kategoria) otrzymają następujące nagrody o równowartości pieniężnej wymienionej poniżej: I KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych telefonów wśród Przedszkoli wyrażonej w kilogramach.
  Grupy konkursowe: A - Małe Przedszkola, B - Duże Przedszkola
  1 miejsce: podłoga interaktywna SmartFlor o wartości 12 500 zł brutto
  2 miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 500 zł brutto
  3 miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 000 zł brutto  

  II KATEGORIA - zebranie największej masy zużytych telefonów wśród Szkół wyrażonej w kilogramach.
  Grupa Konkursowa : C - Małe Szkoły, D - Średnie Szkoły, E - Duże Szkoły
  1 miejsce: multimedialna pracownia językowa MPJ6 o wartości 24 000 zł brutto
  2 miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 500 zł brutto
  3 miejsce: zestaw gier planszowych o wartości 1 000 zł brutto
 6. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Placówka rozliczy podatek z tytułu otrzymanej nagrody według obowiązujących przepisów.
 8. Placówkom, które otrzymają nagrody, przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej 23,46% wartości otrzymanych przez daną Placówkę nagród. Postanowienia zdania poprzedzającego nie będą znajdować zastosowania w przypadku, gdy w świetle obowiązujących na dzień wydania nagród przepisów prawa podatkowego Placówka w zakresie otrzymanych nagród korzystać będzie ze zwolnienia lub nie będzie podlegać obowiązkowi podatkowemu na gruncie podatku dochodowego.
 9. Placówka, która otrzyma nagrodę, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu, zobowiązana jest przekazać Fundatorowi informację o tym, czy zachodzić będą podstawy do wypłacenia nagrody dodatkowej.
 10. W przypadku, w którym ujawnią się okoliczności wskazujące na to, że brak było podstaw do wypłacenia Placówce Nagrody Dodatkowej na zasadach określonych w Regulaminie, Placówka zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanej Nagrody Dodatkowej.
 11. Dodatkowo nauczyciele Placówek laureatów konkursu „Planeta ma znaczenie”, wskazani w deklaracji, o której mowa w sekcji IV pkt 2 otrzymają nagrody w postaci bonu do sieci salonów Empik na kwotę 300 zł. Do nagrody dla Nauczycieli zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna przez Fundatora w wysokości 11,11% wartości nagrody przeznaczonej dla nauczycieli.
 12. Fundator przyjmuje na siebie całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za rozliczenie podatkowe związane z wręczeniem Nagród w Konkursie dla Nauczycieli. Kwota pieniężna w wysokości 11,11% wartości nagrody dla nauczycieli, nie zostanie przekazana nauczycielom ale zostanie pobrana i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego, przez Fundatora, jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wygranej w Konkursie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 2. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, administrator umożliwia kontakt w następujący sposób: a) listownie na adres: ul. Odlewnicza 68, 30-142 Kraków
  b) poprzez e-mail: rodo@biosystem.pl
  c) telefonicznie: 12 357 41 66
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (”RODO”) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wykonania po zakończeniu Konkursu (np. rozpatrzenie reklamacji, rozliczenia).
 4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników na podstawie: - art. 6. ust. 1 lit. b) w celu realizacji umowy;
  - art. 6 ust. 1 lit. f) w zakresie związanym z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu;
  - art. 6 ust. 1 lit. c) w zakresie niezbędnym dla rozliczenia Konkursu oraz realizacji związanych z tym obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a RODO na potrzeby organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu.
 6. Dane osobowe będą przewarzane przez czas trwania Konkursu a następnie przez czas niezbędny dla spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i spełnienia prawnie uzasadnionych interesów Organizatora.
 7. Uczestnik którego dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo w każdej chwili  wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzielił. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.
 3. Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia lub powzięcia informacji o nieprawidłowości w przebiegu Konkursu wynikającego z nieprzestrzegania przez Uczestnika Konkursu zasad Konkursu w szczególności wynikające z nadużycia popełnionego przez Uczestnika lub nieetycznego zachowania Uczestnika konkursu, również poza okresem trwania Konkursu. Nadużycie lub nieetyczne zachowanie, o których mowa powyżej mogą dotyczyć w szczególności sytuacji, kiedy Uczestnik postąpił niezgodnie z obowiązującymi w T-Mobile Polska  procedurami, Code of Conduct  lub innymi wytycznymi obowiązującymi w T-Mobile Polska. Wykluczenie może nastąpić w każdym czasie i do czasu realizacji przez zwycięzcę nagrody tj. odebrania nagrody.
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.