Organizatorzy

Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Krakowie jest firmą, która działa na rynku polskim od początku obowiązywania przepisów ustawy z dn. 11 maja 2001 roku "o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej" (Dz.U. 2007 Nr 90, poz. 607) oraz z dn. 27 kwietnia 2001 roku "o opakowaniach i odpadach opakowaniowych". (Dz.U. 2005 Nr 175, poz. 1458)

Przedmiotem naszej działalności są usługi z zakresu zbiórki, przetwarzania i zagospodarowania odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Na podstawie umowy o wzajemnej współpracy przejmujemy w imieniu przedsiębiorców wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o opłacie produktowej. Według zawartego porozumienia zobowiązujemy się m.in. do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów na poziomie określonym w polskim ustawodawstwie.

Profil naszej działalności jest ściśle związany z realizacją europejskich założeń z zakresu prawidłowej gospodarki recyklingowej. Usługi przez nas oferowane są odpowiedzią na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, której najistotniejszym przesłaniem jest konieczność ograniczenia liczby niekontrolowanych śmieci.

Od roku 2002 zaufało nam już ponad 1200 firm. Aktualnie jesteśmy jedną z największych organizacji w Polsce, posiadającej certyfikowany system zarządzania jakością PN-EN-ISO 9001:2001. Zgodnie z wymogami stawianymi organizacjom odzysku, kapitał zakładowy spółki wynosi 1 000 000 zł oraz nie pochodzi z kredytów, pożyczek, jak również nie ciążą na nim żadne zobowiązania finansowe.

Uczestnicząc w europejskiej gospodarce recyklingowej wspomagamy realizację 5-stopniowej hierarchii postępowania z odpadami, według której najkorzystniejszym rozwiązaniem jest unikanie ich powstawania, odzysk, recykling, a w dalszej kolejności procesy ich przetwarzania oraz bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie.

Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA to profesjonalna organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, działająca na gruncie ustawy „o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”. (Dz.U. 2015 poz. 1688) Założona w 2006 roku spółka przejmuje od przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny obowiązek zbiórki i przetwarzania odpadów powstających z zużytego elektrosprzętu. W imieniu swoich Klientów organizacja przeprowadza publiczne kampanie edukacyjne o tematyce ekologicznej oraz sporządza wymagane ustawowo sprawozdania do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zgodnie z wymogami ustawy oraz dla bezpieczeństwa Klientów, kapitał zakładowy BIOSYSTEM Elektrorecykling SA wynosi 5 mln zł i w całości pokryty jest wkładem pieniężnym, niepochodzącym z pożyczek, kredytów oraz nie jest obciążony w jakikolwiek inny sposób. Wszystkim Klientom spółka gwarantuje całkowitą poufność przekazywanych danych.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy „o zużytym sprzęcie” za pośrednictwem BIOSYSTEM Elektrorecykling SA przynosi przedsiębiorcom odczuwalne efekty ekonomiczne. Koszty współpracy z Organizacją są znacząco mniejsze niż wymagane ustawowo zabezpieczenie finansowe, które należy wnieść w przypadku samodzielnego wypełniania obowiązków.

W celu realizacji przejętych zobowiązań BIOSYSTEM Elektrorecykling SA posiada własną, efektywną sieć zbierania zużytego elektrosprzętu oraz aktywnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność w zakresie recyklingu i przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Partnerami biznesowymi organizacji są przedsiębiorstwa z całej Polski, w tym recyklerzy, gminy oraz firmy zbierające i przetwarzające elektroodpady.

Wieloletnie doświadczenie, kompleksowa oferta oraz wysoka jakość świadczonych usług sprawiają, iż BIOSYSTEM Elektrorecykling SA jest obecnie jedną z największych organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Według raportu GIOŚ spółka zawarła w 2013 roku największą liczbę umów z wprowadzającymi sprzęt elektryczny i elektroniczny. O przewadze konkurencyjnej spółki decyduje również możliwość wykorzystywania infrastruktury oraz technologii Zakładu Przetwarzania ZSEiE w Bolęcinie.

Uruchomiony w 2013 roku Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego należy do  spółki BIOSYSTEM SA, która wraz z BIOSYSTEM Elektrorecykling Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA oraz BIOSYSTEM Organizacją Odzysku Opakowań SA, tworzą powiązaną kapitałowo Grupę BIOSYSTEM SA.